Piaggio 150

         

149

Giá pt: 140,000

Gía bạc: 80,000

Giá bộ: 219,000

Piaggio 125

         

108

Giá pt : 100,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 179,000