Hayate

         

75

Giá pt : 95,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 149,000

Viva

         

36

Giá pt : 60,000

Giá bạc : 50,000

Giá bộ: 109,000