Exciter135 New

         

138

Giá pt: 85,000

Gía bạc: 70,000

Giá bộ: 155,000

Grande

         

52

Giá pt : 95,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 149,000

Janus

         

38

Giá pt : 90,000

Giá bạc : 60,000

Giá bộ: 149,000

Exciter 150

         

80

Giá pt : 120,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 199,000

Nouvo 4

         

99

Giá pt : 80,000

Giá bạc : 70,000

Giá bộ: 149,000

Exciter 135

         

95

Giá pt : 80,000

Giá bạc : 70,000

Giá bộ: 149,000

Luvias- Novou 5

         

158

Giá pt : 75,000

Giá bạc : 45,000

Giá bộ: 119,000

Nozza

         

43

Giá pt : 85,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 139,000

Sirius FI

         

85

Giá pt : 85,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 139,000

Sirius NEW (HTS)

         

45

Giá pt : 65,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 119,000

Jupiter- Sirius

         

340

Giá pt : 55,000

Giá bạc : 55,000

Giá bộ: 109,000

Taurus

         

125

Giá pt : 55,000

Giá bạc : 45,000

Giá bộ: 99,000

Nouvo-Mio

         

63

Giá pt : 55,000

Giá bạc : 45,000

Giá bộ: 99,000